O nás

Sme obchodná spoločnosť. 

SPORT legal, s.r.o.

9. mája 15

917 02 Trnava, SK

IČO:48150100

IČ pre DPH: SK 21 200 61 405

Reg. OS Trnava, odd.sro., vl.č.: 35806/T

info@sportlegal.com BIC (SWIFT) CEKOSKBX

SK05 7500 0000 0040 2155 8458


Portál emadeforyou.com je určený výlučne na úhradu platieb kartou pri kúpe produktov, ktoré máme záujem Vám ponúknuť.