Reklamačný poriadok

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru tt@soi.sk

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23    


vzor formulára: www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Predávajúci je zodpovedný v zmysle zákona za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku..

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento reklamačný poriadok a Obchodné podmienky Predávajúceho pre spotrebiteľov.


Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. Kupujúci v takomto prípade obdrží doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar.


Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne na preukázanie kúpy postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.


Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý je predmetom uzavretej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu www.emadeforyou.com


Kupujúci má právo počas doby trvania záručnej lehoty na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom alebo dokladom o kúpe.


Reklamácie sa vybavujú u predávajúceho - na ulici 9. mája 15, 917 02 Trnava v sídle predávajúceho - v pracovných dňoch a to osobne, telefonicky, alebo písomne. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon")


Reklamácia sa uplatňuje tak, že s kópiou platného dokladu o zakúpení, a  po vyplnení reklamačného formulár na uplatnenie reklamácie sa tieto osobne ale inak doručia na adresu predávajúceho. Nestačí elektronické prefotenie alebo preskenovanie kúpneho dokladu.


Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor umiestni na svojej internetovej stránke. Reklamačný formulár je možné stiahnuť TU (kliknutím sa zobrazí reklamačný formulár). Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.


Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie

b/ doručenie reklamovaného tovaru,

c/ doručenie dokladu o kúpe. 


Pokiaľ kupujúci zásielku doručuje poštou, Predávajúci odporúča zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci kupujúceho doproručene listom s vyjadrením a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.


Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie ak:

a/. nepredložením dokladu o zaplatení, 

b/ uplynutím záručnej doby tovaru,

c/ mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

d/ používaním tovaru v podmienkach v rozpore s návodom na použitie tovaru,

e/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f/ neodborným zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

g/ bežným opotrebením tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie nasledovne:

a/ odovzdaním opraveného tovaru,

b/ ýmenou tovaru,

c/ vrátením kúpnej ceny tovaru,

d/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie.

Záručné opravy, ak vznikol nárok na uplatnenie záruky, sú bezplatné.


Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu týmto spôsobom len ak mu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.


Ak Predávajúci vybaví reklamáciu odôvodneným zamietnutím reklamácie, a kupujúci sa domnieva, že chyba tovaru stále jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.


Výmena tovaru za iný v prípade, že kupujúcemu nevyhovuje veľkosť, tvar, typ a pod., nie je možná.


Reklamácie sa vybavujú podľa slovenského práva.


V Trnave, dňa 01.05.2022